Financieel resultaat
Het rekeningsaldo bedraagt, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, €8,1 miljoen voordelig. Het voordelig saldo wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de generieke weerstandsreserve. Zie hieronder een tabel met daaronder een toelichting op hoofdlijnen op dit exploitatieresultaat.

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2021

Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen)

11.022

49.049

Mutaties via reserves:

- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves

-10.700

-29.612

- Toevoeging rente aan reserves

-322

-322

Gerealiseerd resultaat

0

19.115

Overige resultaatbestemming:

Reservering overlopende uitgaven en inkomsten

0

-11.033

Resultaat

0

8.082

Toelichting op resultaatverschillen

 1. Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
  Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.
 1. Mutaties via reserves
  In de begroting 2021 werd ervan uitgegaan dat per saldo €10,7 miljoen in de reserves zou worden gestort. In de jaarrekening 2021 is dit per saldo een storting van €29,6 miljoen geworden. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.
 1. Rente over reserves
  Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2021 ongewijzigd.
 1. Over te hevelen budgetten
  Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.  

Analyse rekeninguitkomst 2021
Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt €19,1 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €19,1 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €11,0 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €8,1 miljoen.

Hieronder volgt de nadere toelichting op de resultaatverschillen tussen begroting 2021 (na wijziging) en definitieve jaarrekening 2021:

Uitkomst rekening 2021 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

Programma

Bedrag

Voormalige wethouders

Burger en bestuur

144

FLO Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

-189

Apparaatslasten straten

Leefomgeving

-155

Snippergroen

Leefomgeving

150

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

-135

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

-127

Re-integratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

115

TOZO

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

178

Bijstand/BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

1.680

Samenkracht

Meedoen

179

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Meedoen

150

WMO

Meedoen

2.000

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

361

Volksgezondheid

Meedoen

225

Beschermd wonen (lokaal)

Meedoen

227

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

-274

Facilitaire Zaken

Bedrijfsvoering

253

Personeel en Organisatie

Bedrijfsvoering

140

Communicatie

Bedrijfsvoering

198

ICT

Bedrijfsvoering

293

Juridische Zaken

Bedrijfsvoering

130

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

195

Stelpost autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

1.000

Algemene uitkering afrekening voorgaande jaren

Algemene dekkingsmiddelen

536

Algemene uitkering decembercirculaire 2021

Algemene dekkingsmiddelen

240

Diversen

Diverse

568

8.082

Doorwerking uitkomsten jaarrekening 2021
De diverse voor- en nadelen in de rekening 2021 hebben geen doorwerking naar 2022 en verder. Dit komt omdat de verschillen met name te maken hebben met effecten van de corona en de lockdown.

Resultaat grondexploitaties
De waardering van de grondexploitaties is gedurende 2021 verbeterd. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties is verbeterd met bijna €7,1 miljoen opzichte van de jaarrekening 2020. De totale verliesvoorziening voor de grondexploitaties komt daarmee uit op €39,6 miljoen. Dit resultaat wordt sterk bepaald door het verbeterd resultaat van het A1 Bedrijvenpark van circa €6,5 miljoen. Daarnaast is er een aantal winstgevende locaties, waarvan het resultaat (voorafgaand aan winstneming) per saldo is toegenomen met €2,8 miljoen tot circa €8,1 miljoen. In het boekjaar 2021 heeft als gevolg hiervan een winstneming over de lopende grondexploitaties plaatsgevonden van circa €1,6 miljoen.

Weerstandsvermogen
De risico’s zijn gedaald ten opzichte van de laatste inventarisatie in de begroting 2022-2025. Ten opzichte van de weerstandscapaciteit is de ratio weerstandsvermogen gedaald tot 1.03. De risico’s in de grondexploitatie A1 zijn gestegen, waar een lager risico in de grondexploitaties Sluiskwartier en Poort van Deventer tegenover staat (zie paragraaf grondbeleid ). Daarnaast wordt het risico voor Slim Warmtenet opgevangen binnen het project. De overige risico’s zijn gelijk gebleven.
De gemeente beschikt met deze uitkomst op dit moment over voldoende weerstandsvermogen om de belangrijkste financiële risico’s volledig op te vangen. Daarom kan de specifieke weerstandsreserve worden verlaagd. Dit zal opgenomen worden in de eerste kwartaalrapportage van 2022 ten gunste van de generieke weerstandsreserve. Een verlaging €520.000 brengt de ratio weer op 1.

Reserves
Per 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserves €78 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2021 is dit gestegen naar €126 miljoen (exclusief rekeningresultaat).