Hieronder volgt een korte toelichting op hoofdlijnen van de verschillen in saldi van de uitkomsten tussen de begroting 2021 na wijziging en de realisatie 2021. Dit betreft verschillen inclusief de puttingen/stortingen uit/in reserves en na budgetoverheveling. Een gedetailleerde toelichting treft u aan in de programmatoelichting in het jaarverslag.

Programma Burger en bestuur

Het voordelig resultaat van €190.000 betreft voordelen door lagere kosten oud-wethouders en kosten van de raad. Er is een nadeel door kosten voor Softwareapplicaties voor burgerzaken.  

Programma Openbare orde en veiligheid

Het programma heeft een nadelig resultaat van €126.000. De afrekening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de brandweer is hoger geweest. Daarnaast er is er een voordeel op horeca- en evenementenleges. Tenslotte zijn er diverse kleine verschillen.  

Programma Leefomgeving

Het programma heeft een nadelig resultaat van €61.000. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen: de kosten voor apparaatslasten straten, wegen en pleinen zijn €175.000 hoger en op verkoop snippergroen was er per saldo een voordeel van €75.000. Door corona is er ook een aantal uitgaven niet doorgegaan en/of vertraagd.

Programma Milieu en duurzaamheid

Het programma heeft een nadelig resultaat van €61.000. Dit zijn per saldo diverse onderwerpen met kleine verschillen.

Programma Ruimtelijke ordening

Het programma heeft een nadelig resultaat van €271.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting als gevolg van zowel hogere lasten (projecten Ruimtelijke ordening €127.000) en lagere baten bouwleges (€135.000). Daarnaast wordt een bedrag ad €55.000 voor de Omgevingswet overgeheveld dat wordt gedekt uit de extra bijdrage van de Algemene Uitkeringen. In de decembercirculaire 2021 is dit  ten behoeve van de Omgevingswet voor Bouw en Woningtoezicht ontvangen.

Programma Herstructurering en vastgoed

De lasten en baten in dit programma verschillen niet.

Programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Het voordelig exploitatieresultaat van €1,1 miljoen betreft met name een voordeel als gevolg van dat in 2021 voor Deventer abusievelijk het BUIG budget te hoog is vastgesteld door het ministerie van SZW. Daarnaast is er een voordeel in de bijstand door de inzet van interne capaciteit bij de uitvoering van de TOZO.

Programma Meedoen

Het programma heeft een voordelig resultaat van €2,1 miljoen. Er zijn voordelen van in totaal €2,9 miljoen op Samenkracht, Hulpmiddelen, WMO-dienstverlening, vraagafhankelijk vervoer en volksgezondheid. Een nadeel van €344.000 op Wijkteams.

Programma Jeugd en onderwijs

Het programma heeft een nadelig resultaat van €302.000. Dit betreft met name een nadeel op Jeugdzorg (€274.000).

Programma Economie en internationaal beleid

Het programma heeft een nadelig resultaat van €69.000. Om coronamaatregelen te handhaven zijn marktcoaches ingezet wat heeft geleid tot hogere kosten, daarnaast is er sprake van teruglopende inkomsten bij de markten.  

Programma Kunst en cultuur

Het programma heeft een voordelig resultaat van €112.000. Dit heeft verschillende oorzaken maar met name zijn er vanwege corona minder programma subsidies aangevraagd en verleend.

Programma Bedrijfsvoering

Het voordeel op het programma bedraagt €1.067.000. Kosten voor facilitaire zaken, communicatie en personeelsvoorzieningen zijn lager doordat vanwege de corona-pandemie veelal thuis is gewerkt en er minder fysieke bijeenkomsten waren. ICT-kosten zijn lager door lagere kosten op onderhoud, aanpassingen en aflopende contracten voor softwarelicenties en netwerk.  

Programma Algemene dekkingsmiddelen
De lasten en baten in het programma verschillen €4,4 miljoen voordelig met name vanwege de verhoging van de Algemene uitkering in de decembercirculaire 2021.Ook zijn de post onvoorzien (€195.000) en de stelpost autonome ontwikkelingen (€1 miljoen) niet aangewend.