3
1
0
0
0
9
3
1
1
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 8.816 Verschil € 418

429.739

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 7.445 Verschil € -227

448.854

0,0 %

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning).

De basis voor de verschillende ontwikkelingen is gelegd in de Omgevingsvisie 2019, waarin de kwaliteiten en ambities van Deventer staan beschreven. Deze bevat geen blauwdruk in de zin van wat we waar, op welke plek, en hoe gaan zien maar geeft een benaderingswijze mee waarlangs ruimtelijke vraagstukken moeten worden benaderd. Dat leidt tot verschillende mooie ontwikkelingen in stad en landelijk gebied, waarbij de kwaliteit en het karakter van Deventer voorop staan. Op deze manier kijken we naar locaties binnen de stad, maar ook naar het landelijk gebied bij het uitvoeren van ons beleid Kansen uit Buiten. Dezelfde benaderingswijze nemen we ook mee bij de uitwerking van de routekaarten Wonen en Voorzieningen. Een steeds belangrijker rol is weggelegd voor de samenleving in de zin van een goede participatie. Dat neemt niet weg dat er nog steeds keuzes moeten worden gemaakt vanuit het algemeen belang waar we voor staan, maar we brengen wel alle (individuele) belangen in beeld die bij de keuze een rol spelen.

Deze benaderingswijze sluit aan bij de Omgevingswet. Deze is opnieuw uitgesteld, tot 1 oktober 2022 of mogelijk 1 januari 2023. Deventer staat in de startblokken.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren.

Meer informatie