Per 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserves €78 miljoen (exclusief rekeningresultaat). In de jaarrekening 2021 is dit gestegen naar €124 miljoen (exclusief rekeningresultaat). De stand van de reserves op 31 december 2020 en 31 december 2021 kan over de verschillende categorieën als volgt worden verdeeld:

(bedragen x €1.000)

31-12-2020

31-12-2021

Reserves met specifiek weerstandsmotief

14.605

14.551

Reserves met algemeen weerstandsmotief

6.790

31.520

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

7.602

15.335

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

27.715

42.248

Bestemmingsreserves met rentebeslag

6.445

2.023

Financieel technische bestemmingsreserves

15.318

20.057

De grootste mutaties worden hieronder toegelicht:

Reserves met algemeen weerstandsmotief

De stijging komt met name door de toevoeging van het resultaat VJN 2021 (€9,9 miljoen) en de 2e kwartaalrapportage 2021 (€6,8 miljoen). Wijzigingen in de uitkomst van de grondexploitaties leiden tot een extra storting van €9,0 miljoen.  

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

De stijging wordt met name veroorzaakt door een storting van €9,3 miljoen in de reserve nieuw beleid. Bij de 3e kwartaalrapportage 2021 is besloten het voordelig resultaat over 2021 te storten in deze reserve.

Bestemmingsreserve met egalisatiefunctie

De grootste mutaties zitten in de reserve maatschappelijke opvang-beschermd wonen en de reserve gebiedsontwikkeling.
Conform regionale afspraken in het samenwerkingsconvenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt het positieve over 2021 op de regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang toegevoegd aan het regionale weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat om een bedrag van €6,8 miljoen. Door een woningbouwimpuls bijdrage van het Rijk ontstaat er een voordeel rondom Havenkwartier en Sluiskwartier en de Brinkgarage van €2,2 miljoen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve gebiedsontwikkeling. Ook is de voordelige uitkomst van de afvalstoffenheffing ad €1,8 gestort in de reserve tarieven huishoudelijk afval.

Bestemmingsreserve met rentebeslag

Vanwege de liquidatie van NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer heeft er een herrubricering plaats van gevonden van de vermogensreserve ad €4,5 miljoen naar de reserve kapitaallasten (financieel technische bestemmingsreserve.

In de bijlagen is een standenregister toegevoegd, waarin de diverse begrote puttingen en stortingen in/uit reserves en de werkelijke worden weergegeven. Hierbij is ook vermeld wanneer de raad dit besluit heeft genomen.