De coronacrisis 2021 heeft – evenals in 2020 - een grote invloed op iedereen gehad in Deventer: onderwijs, sportverenigingen, maatschappelijke verenigingen, ondernemers, detailhandel, horeca, verzorgingshuizen en inwoners.

Ook voor de gemeente als organisatie heeft het afgelopen jaar grotendeels in het licht gestaan van het coronavirus en alle gevolgen daarvan. Ook in 2021 zijn diverse maatregelen genomen om de bedrijfscontinuïteit en dienstverlening van onze organisatie te borgen. Met de start van de lockdown in 2020 is de gemeentelijke organisatie per direct overgestapt op zo veel mogelijk thuis werken. Het thuiswerken is in 2021 gecontinueerd. Het thuiswerken is zo goed mogelijk gefaciliteerd.

De maatregelen om besmettingen te voorkomen hebben ook in 2021 grote economische, maatschappelijke en sociale gevolgen gehad. Vanuit het Rijk en de gemeente is ingezet op maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), uitstel van betalingen, het niet terugvorderen van subsidies voor activiteiten die niet zijn uitgevoerd, huurcompensatie en nog vele andere maatregelen.

Gedurende het hele jaar 2021 is – evenals in 2020 - nagegaan hoe we onze inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen door met ze in gesprek in te gaan, te informeren over mogelijkheden en na te gaan waar we als gemeente steun kunnen bieden.
Voor de gemeente als organisatie hebben de maatregelen ook grote effecten gehad, financieel en in de uitvoering. We hebben minder inkomsten vanuit toeristenbelasting en lagere parkeeropbrengsten. Voor een aantal extra uitgaven om uitvoering te geven aan de coronamaatregelen zijn we gecompenseerd via het gemeentefonds. Diverse medewerkers hebben ook in 2021 andere taken moeten verrichten. Denk hierbij aan inzet in de crisisorganisatie, uitvoering van de verlengde maatregelen zoals de Tozo, het verder meedenken met onze ondernemers en instanties om de negatieve effecten van maatregelen te beperken. Op verschillende gebieden heeft daarom een herprioritering plaatsgevonden in de taken en werkzaamheden.

De raad is geregeld geïnformeerd over de ontwikkelingen van de coronacrisis, de maatregelen die zijn genomen en de gevolgen voor de gemeente. Onder andere is dit gebeurd via de kwartaalrapportages. In de toelichting bij de programma’s wordt in een aantal gevallen ook aangegeven dat de verschillen tussen de begroting en rekening worden veroorzaakt door corona-effecten en lockdown.