Jaarverslaglegging 2021

Deventer sluit 2021 financieel stabiel af

De gemeente Deventer kijkt terug op een financieel positief 2021. De gemeente sluit het jaar af met een positief resultaat van 8,1 miljoen euro. De gemeente staat er financieel goed voor, al behoeft dat wel enige nuance. De overschotten komen voor een deel doordat ook in 2021 er sprake was van corona en lockdowns. Daardoor gaf de gemeente minder geld uit aan bijvoorbeeld activiteiten in de wijken, leerlingen- en ouderenvervoer en bedrijfsvoering. Wethouder Liesbeth Grijsen: "Dat is geld dat we liever wél uitgegeven zouden hebben, want het is bedoeld om onze inwoners te steunen."

Corona betekende ook dat de gemeente organisaties en ondernemers steun heeft geboden. Samen met partijen in de stad en gesteund door regelingen vanuit het Rijk heeft Deventer zich ingezet om de economische gevolgen van corona zoveel mogelijk te beperken, al kunnen naijleffecten van corona voor mensen persoonlijk en voor de economie zeker niet worden uitgesloten.

248 nieuwe woningen, 4500 in voorbereiding

Er is in 2021 hard gewerkt aan de woningbouwopgave. In 2021 heeft de gemeenteraad de routekaarten voor Wonen en Voorzieningen vastgesteld. Deventer bouwt tot 2035 11.000 woningen, deels voor natuurlijke groei maar ook voor het aantrekken en vasthouden van jongeren die hard nodig zijn voor onze arbeidsmarkt en in standhouden van voorzieningen. In 2021 werden 248 woningen opgeleverd in Deventer. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Dat komt met name door schaarste in materiaal en menskracht en vertraagde aansluiting op nutsvoorziening. Samen met ontwikkelaars werkt de gemeente aan sneller bouwen. In de stad zijn 4500 woningen gepland of in voorbereiding. In Steenbrugge, Eikendal en Zandweerd wordt volop gebouwd. In Stadscampus de Kien komen woningen voor onder andere studenten en starters, aan de Kop Handelskade, Verzetslaan en op de Topicus-locatie. Er wordt gewerkt aan woningen op het Roto-terrein en de Senzora-locatie. En dat is nog maar een greep uit de vele bouwprojecten die onderhanden zijn.

Deventer blijft in trek bij bedrijven

Ook voor bedrijven blijft Deventer een aantrekkelijke vestigingsplaats, de vraag naar bedrijfskavels blijft hoog. In 2021 verkochten Deventer 3,7 hectare bedrijventerrein. Het oostelijk deel van A1 Bedrijvenpark is bijna uitverkocht. Voor het westelijk deel is enorm veel belangstelling. Voor de uitgifte hiervan hebben we strenge criteria vastgesteld, waarbij duurzaamheid en circulariteit uitgangspunten zijn.

Duurzaam Deventer

In 2021 is onverminderd gewerkt aan een duurzaam Deventer. In Zandweerd is gestart met fase 1 van de aanleg van Slim Warmtenet Zandweerd. De stijgende gasprijzen zorgden voor meer aandacht voor energiebesparing, en vroegen om ondersteuning van huishoudens die te maken hebben met (dreigende) energiearmoede. De germeente hielp huishoudens met laagdrempelige energiebesparende maatregelen.
Dat de energietransitie ingewikkeld is en discussie over ruimtelijke inpassing oplevert, bleek in het participatietraject rondom RES 1.0 en de windverkenning. De maatschappelijke dialoog hierover wordt we samen met de gemeenteraad en partners in stad en dorpen verder ingevuld.

Preventie werkt

In de jeugdzorg en Wmo werpen investeringen in preventie vruchten af. Als mensen sneller hulp krijgen is dat goed voor henzelf en voor Deventer. Corona stelde de creativiteit en flexibiliteit van scholen, zorg- en welzijnsorganisaties flink op de proef. Zij verdienen veel waardering voor de manier waarop ze leerlingen en cliënten zo goed mogelijk zijn blijven helpen.
De gemeente ondersteunde mensen die werden getroffen door de lockdowns met de rijksregelingen Tozo en Tonk. Toch is het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen en heeft de voedselbank meer cliënten.

Levendig Deventer

Ook in 2021 heeft de culturele sector geleden onder corona. Met rijksmiddelen kregen zij financiële ondersteuning om exploitatietekorten te lijf te gaan. De grote culturele instellingen zijn volop in beweging. Mimik opende haar deuren, er loopt een verkenning naar verhuizing van Burgerweeshuis en samen met de Deventer Schouwburg werkt de gemeente aan het project De Nieuwe Keizer.  

Wethouder financiën Liesbeth Grijsen is tevreden over het resultaat maar geeft ook een kanttekening: "Dat de Deventer financiën op orde zijn is een mooi begin voor de nieuwe coalitieperiode. We staan er als stad goed voor. Maar voor de toekomst blijft de begroting afhankelijk van rijksmiddelen, dat blijft altijd een onzekere factor."