Uitgaven

In 2021 heeft de gemeente €392,3 miljoen uitgegeven aan haar taken, activiteiten en stortingen in de reserves (alle programma’s exclusief algemene dekkingsmiddelen). Aan algemene dekkingsmiddelen is ruim €37,4 miljoen uitgegeven. Het gaat hier onder meer om:

  • financieringslasten;
  • stortingen in gemeentelijke reserves;
  • diverse bedrijfsvoeringskosten.

Inkomsten

Zonder inkomsten geen uitgaven. De gemeente heeft verschillende inkomsten. Die komen voor het grootste deel uit de algemene dekkingsmiddelen.

De totale inkomsten bedroegen in 2021:

  • €166,8 miljoen via alle programma's exclusief algemene middelen;
  • €282,0 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. In totaal €448,8 miljoen (inclusief bedragen uit reserves).

Het totaal aan lokale heffingen en onroerendezaakbelastingen bedraagt hiervan €63,4 miljoen.