In de paragraaf Financiering wordt aangegeven op welke wijze de gemeente gedurende het afgelopen jaar zijn activiteiten heeft gefinancierd. Daarbij is het beleidskader uit het Treasurystatuut leidend.

In 2021 is €39,0 miljoen afgelost op de bestaande leningenportefeuille, welke per eind 2021 €243 miljoen bedraagt. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken, omdat de bestaande liquiditeitspositie toereikend is geweest. Het volume aan uitgezette leningen is afgenomen van €38,8 miljoen naar €20,2 miljoen als gevolg van de herclassificatie van de leningen van de NV Maatschappelijk Vastgoed.

De limieten voor rente- en liquiditeitsrisico's zijn in 2021 niet overschreden. Het renteresultaat komt nagenoeg overeen met de bijgestelde begroting.