(bedragen x €1.000)

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriele vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

94

103

Algemene reserve

46.071

21.395

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.315

801

Bestemmingsreserves

79.663

57.080

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.946

3.633

Gerealiseerde resultaat

19.115

17.326

Sub-totaal

3.355

4.537

Sub-totaal

144.849

95.801

Materiële vaste activa

Voorzieningen

Investeringen met economisch nut

207.438

166.389

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

8.335

8.943

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.433

31.704

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

3.963

3.540

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

32.010

29.470

Gronden uitgegeven in erfpacht

15.808

15.810

Sub-totaal

286.689

243.373

Sub-totaal

12.298

12.483

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Kapitaal verstrekkingen aan:

Onderhandse leningen van:

- Deelnemingen

25.738

25.684

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

217.934

256.940

Leningen aan:

0

- Binnenlandse bedrijven

5.036

5.073

- Deelnemingen

14.698

32.592

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Overige langlopende leningen u/g

5.475

6.269

Waarborgsommen

176

162

Sub-totaal

45.911

64.545

Sub-totaal

243.146

282.175

Totaal vaste activa

335.955

312.455

Totaal vaste passiva

400.293

390.459

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

64.024

47.038

Banksaldi

12.658

12.308

Gereed product en handelsgoederen

6.456

4.354

Overige schulden

13.875

14.074

Sub-totaal

70.480

51.392

Sub-totaal

26.533

26.382

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Vorderingen op openbare lichamen

3.804

1.252

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

45.972

20.904

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

41.029

38.568

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

Uitzettingen in de vorm van Nederlans schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

0

1.149

- Europese overheidslichamen

0

0

Overige vorderingen

10.343

12.774

- Het Rijk

11.367

11.145

- Overige Nederlandse overheidslichamen

2.486

1.233

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

3.080

2.677

Sub-totaal

55.176

53.743

Sub-totaal

62.905

35.959

Liquide middelen

Kassaldi

6

14

Banksaldi

2.266

1.269

Sub-totaal

2.272

1.283

Overlopende activa

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Het Rijk

492

795

- Overige Nederlandse overheidslichamen

1.872

4.594

Overige nog te ontvangen bedragen

22.109

27.002

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren

1.375

1.536

Sub-totaal

25.848

33.927

Totaal vlottende activa

153.776

140.345

Totaal vlottende passiva

89.438

62.341

Totaal generaal

489.731

452.800

Totaal generaal

489.731

452.800

Gewaarborgde geldleningen

9.276

11.743

Garantstellingen

976.307

1.011.520