Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen. 

Mutaties via reserves

In de begroting 2021 werd ervan uitgegaan dat per saldo €10,7 miljoen in de reserves zou worden gestort. In de jaarrekening 2021 is dit per saldo een storting van €29,6 miljoen geworden. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de bijgestelde begroting 2021 ongewijzigd.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.  

Analyse rekeninguitkomst 2021

Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt €19,1 miljoen voordelig. Door het voordelige resultaat van €19,1 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €11,0 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €8,1 miljoen. De uitkomst van de jaarrekening wijkt af van het voorlopig resultaat van €8,834 dat in de 4e kwartaalrapportage 2021 is genoemd. De verschillen worden hieronder toegelicht.

(bedragen x €1.000)

Uitkomst Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

4e kwartaal 2021

Verschil tussen jaarrekening en 4e kwartaal 2021

Uitkomst programma’s

19.115

19.770

-655

Budgetoverhevelingen

-11.033

-10.936

-97

Resultaat

8.082

8.834

-752

Verklaring verschil tussen verwacht resultaat 2021 gemeld in 4e kwartaal 2021 en Jaarrekening 2021
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Programma

bedrag

Toelichting

RSJ jeugd

Jeugd en onderwijs

-700

Uitkomst controle Sociaal domein

Nagekomen facturen over 2021

Leefomgeving

-81

Met deze opbrengsten/lasten was in de 4e kwartaalrapportage nog geen rekening gehouden.

Nagekomen facturen over 2021

Ruimtelijke ontwikkeling

-21

Met deze opbrengsten/lasten was in de 4e kwartaalrapportage nog geen rekening gehouden.

Toekomstbestendig bedrijventerrein

Economie en internationaal beleid

150

Putting uit de reserve overlopende uitgaven (zie ook budgetoverheveling)

Diversen

Bedrijfsvoering

-3

Subtotaal uitkomst programma’s

-655

Budgetoverheveling
Implementatie omgevingswet

Ruimtelijke ontwikkeling

42

Aanpassing i.v.m correctie nagekomen factuur over 2021

Budgetoverheveling ICT: Basisregistratie ondergrond

Ruimtelijke ontwikkeling

46

De overheveling van de gerelateerde bate was niet verwerkt in de 4e kwartaalrapportage

Budgetoverheveling administrateur BAD

Meedoen

-35

Deze overheveling was per abuis niet meegenomen in de 4e kwartaalrapportage

Toekomstbestendig bedrijventerrein

Economie en internationaal beleid

-150

Aanpassing ivm correctieboeking voor Toekomstbestendig bedrijventerrein

Subtotaal budgetoverhevelingen

-97

Resultaat

-752

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen. 

Uitkomst rekening 2021 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

Programma

Bedrag

Voormalige wethouders

Burger en bestuur

144

FLO Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

-189

Apparaatslasten straten

Leefomgeving

-155

Snippergroen

Leefomgeving

150

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

-135

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

-127

Re-integratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

115

TOZO

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

178

Bijstand/BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

1.680

Samenkracht

Meedoen

179

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Meedoen

150

WMO

Meedoen

2.000

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

361

Volksgezondheid

Meedoen

225

Beschermd wonen (lokaal)

Meedoen

227

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

-274

Facilitaire Zaken

Bedrijfsvoering

253

Personeel en Organisatie

Bedrijfsvoering

140

Communicatie

Bedrijfsvoering

198

ICT

Bedrijfsvoering

293

Juridische Zaken

Bedrijfsvoering

130

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

195

Stelpost autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

1.000

Algemene uitkering afrekening voorgaande jaren

Algemene dekkingsmiddelen

536

Algemene uitkering decembercirculaire 2021

Algemene dekkingsmiddelen

240

Diversen

Diverse

568

8.082