Opvolging aanbevelingen auditcommissie over rekening 2020

Op 30 juni 2021 heeft de raad de rekening 2020 vastgesteld. In die vergadering zijn ook de aanbevelingen van de auditcommissie (AC) besproken. De AC is van mening dat de kwaliteit van de jaarstukken over het algemeen voldoende is voor de raad om haar controlerende taak uit te voeren. De jaarstukken zijn goed toegankelijk en leesbaar. De informatie op de website is overzichtelijk en toegankelijk. Daarnaast geven de stukken een goed financieel beeld en duidelijk inzicht in ontwikkelingen, zoals de effecten van de Corona crisis. Ook ziet de AC een aantal aanbevelingen van vorige jaren verwerkt in de jaarstukken, zoals het eenduidiger invullen van de kleuren rapportage systematiek en de betere duidingen van de diverse definities.
De aanbevelingen zijn deels herhalend en zien bijvoorbeeld toe op het SMART formuleren van doelstellingen en prestaties. Hiervoor wordt een dag van de begroting georganiseerd. Nieuwe aanbevelingen zien toe op tijdig aanleveren van stukken en het goed inrichten van structuren van de website.
Deze aanbevelingen zijn verder geconcretiseerd in een werkgroep begroting. De werkgroep heeft verslag uitgebracht aan de auditcommissie en dat  voorgelegd aan het college. Daarop heeft het college een voorstel ontwikkeld waarin de verschillende aanbevelingen in 4 thema's zijn ondergebracht, te weten: 1) Techniek en Lias, 2) Dag van de begroting met vorm en inhoud, 3) Verantwoordelijkheid teksten en kwaliteit, en 4) Overige (beleidsindicatoren). Zie raadsmededeling 2021-266 over een doorontwikkeling van de begroting. Daar wordt inmiddels aan gewerkt.

Opvolging aanbevelingen uit accountantsverslag over rekening 2020

Het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020 gaf een aantal bevindingen voor het boekjaar 2020. Via de interim-controle - die primair gericht  gericht is op het beoordelen van de interne beheersmaatregelen (key controls) in de voor de jaarrekening relevante bedrijfsprocessen - is verder gerapporteerd over de interne beheersing die relevant is voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2021.
Bij de interim-controle 2021 heeft de accountant deze relevante processen onderzocht. De accountant constateert dat de interne beheersmaatregelen van voldoende niveau zijn, maar op onderdelen verder kunnen worden versterkt en efficiënter kunnen worden ingericht.
De voor de jaarrekeningcontrole qua omvang en/of risico’s meest relevante posten of processen zijn:

  • Administratie & Verslaglegging (waaronder de memoriaalboekingen, tussentijdse informatievoorziening e.d.).
  • Aanbestedingen, inkopen en betalingsverkeer.
  • Grondexploitatie.
  • Sociaal Domein en sociale uitkeringen.
  • Subsidieverstrekkingen.
  • Personeel & Salarissen.
  • Treasury.
  • Opbrengstenstromen: algemene uitkering, subsidiebaten, parkeren, verhuur en belastingopbrengsten.
  • Automatiseringsomgeving.

Samengevat zijn een aantal bevindingen uit voorgaande boardletters (functiescheiding inkoopproces, algemene IT-beheersmaatregelen, rechtmatigheid EU-aanbestedingen en interne beheersing grondexploitaties) nog onderhanden. Er zijn twee nieuwe bevindingen en aanbevelingen opgenomen. Deze betreffen a) procuraties betalingsverkeer, en b) naleving M&O-beleid Tozo.

Dit is in detail besproken en toegelicht in de AC waaronder ook de wijze waarop gewerkt wordt aan oplossingen.