De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

94

103

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.315

801

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.946

3.633

Totaal

3.355

4.537

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

(bedragen x €1.000)

Boekwaarde
31-12-2020

Herrubricering

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderin
gen

Boekwaarde
31-12-2021

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

103

0

0

0

9

0

0

94

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

801

563

2

47

0

1.315

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.633

-576

814

0

1.555

370

0

1.946

Totaal

4.537

-576

1.377

0

1.566

417

0

3.355

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het
in 2021 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2021 ten laste van het krediet is gebracht.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft de investering in de geluidswal A1 bij Bathmen op grond van Rijkswaterstaat.
Onder de bijdrage van derden is de bijdrage van de provincie verantwoord. Eind 2021 is besloten de boekwaarde in een keer af te schrijven en daarmee in overeenstemming te brengen met de BBV wet- en regelgeving.
In verband met de liquidatie van Maatschappelijk Vastgoed Deventer vindt er een herrubricering plaats van immateriële vaste activa naar materiële vaste activa.

(bedragen x €1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Verwerving gronden in Okkenbroek

30

9

9

Voorbereidingskrediet de Marke

130

59

59

Voorbereidingskrediet Dreef

193

58

137

Voorbereidingskrediet Hagenvoorde

150

10

24

Voorbereidingskrediet Oranjekwartier

531

179

579

Voorbereidingskrediet Shita terrein en speelgoedlocatie

547

148

430

Voorbereidingskrediet van Hetenstraat

251

101

193

Geluidswal A1 Bathmen

2.650

815

2.754

Totaal

4.482

1.379

4.185